Thư viện kỹ năng Tài chính - Ngân hàng
GT&T chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo điện tử cho các khách hàng trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Hiện nay, GT&T đã trở thành nhà cung cấp đại diện hàng đầu về dịch vụ đào tạo dựa trên công nghệ trực tuyến cho những thị trường đa dạng hơn như dịch vụ tài chính, y tế/khoa học đời sống, chính phủ và khu vực công tại Việt Nam. Với việc cung cấp kiến thức, phương pháp học tập cho ngành Tài chính – Ngân hàng cho nhiều doanh nghiệp có tiếng trong nước, GT&T đã giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực. Do đó, các khóa học về Tài chính Ngân hàng của GT&Tđược đánh giá là có ảnh hưởng không nhỏ đến sự thay đổi của của thị trường tài chính trong nước.
Dù cho nhu cầu đào tạo của quý khách hàng là gì, GT&T luôn nổi bật trong việc cung cấp những kiến thức chuyên môn và năng lực thực sự trong mọi lĩnh vực về thiết kế và triển khai đào tạo – đảm bảo cung cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức một giải pháp tổng thể và toàn diện.

Danh mục khóa học tài chính ngân hàng

Introduction to Financial Markets
Financial Markets
An Introduction
Money Markets
An Introduction
Foreign Exchange
Market Overview
Bonds
An Introduction
Bonds
Primary & Secondary Markets
Equities
An Introduction
Equities
Issuing

Building Blocks
Interest Calculations
Time Value of Money
NPV & IRR
Probability
Distributions & Hypothesis Testing
Estimating Volatility
Calculus
Correlation & Regression Analysis
Indices, Exponents, Logarithms & Geometric Series

Money Markets
Money Markets - Interest Rates
Money Markets - Call & Fixed Deposits
Money Markets - Certificates of Deposit (CDs)
Money Markets - Bills of Exchange
Money Markets - Commercial Paper (CP)
Money Markets - Treasury Bills
Money Markets - Repurchase (Repo) Agreements
Money Market Calculations - Short-Term Instruments
Money Market Calculations - Term Instruments
Money Market Futures

Foreign exchange
Foreign Exchange - Market Evolution
Foreign Exchange - Introduction to the Spot Market
Foreign Exchange - Introduction to the Forwards Market
FX Dealing - Spot Market
FX Dealing - Forwards Market - An Introduction
FX Dealing - Forwards Market - Hedging & Cash Management
FX Dealing - Forwards Market - Arbitrage & FX Swaps
FX Dealing - Forwards Market – Calculations
FX Dealing - Factors Influencing the FX Market
FX Dealing - The Typical Day
FX Option Trading

Equities
Equities – Trading
Equity Program Trading
Equities - Research & Valuation
Equities - Returns-Based Valuation
Equity Portfolio Management - Risk & Return
Equity Portfolio Management - Indexes & Hedging Margin New
UK Equity Market
US Equity Market
European Equity Markets
Japanese Equity Market
Canadian Equity Market
Singapore Equity Market
Hong Kong Equity Market

Fixed Income
Bond Prices & Yields
Duration & Convexity
Eurobonds - An Introduction
Eurobonds - Issuing & Investing
Floating Rate Notes (FRNs)
UK Bond Market
US Bond Market
European Bond Markets
Japanese Bond Market
Canadian Bond Market
Bond Strategies – Fundamentals
Fixed Income - Credit Risk

Fixed income analysis
Bond Futures
Bond Futures Basis
Basis Trading
Zero-Coupon Bonds
High Yield Debt
Bond Hedging with Options
Bond Hedging with Swaps
Relative Value Trading - An Introduction
Relative Value Trading - Strategies & Risks

Introduction to Derivatives
Derivatives
An Overview
Forwards & Futures
An Introduction
Options
An Introduction
Swaps
An Introduction

Forwards & Futures
Forwards & Futures - Pricing
Futures Markets
Forwards & Futures - Hedging (Part I)
Forwards & Futures - Hedging (Part II)
Forwards & Futures - Trading

Yield curves
Building a Yield Curve
Futures - Building a Yield Curve (Even Periods)
Futures - Building a Yield Curve (Actual Dates)

Options
Options
Introduction to Option Valuation
Options
Future Asset Prices & Volatility
Options
Replication, Risk Neutrality & Black
Scholes
Options
Beyond Black
Scholes
Options
Greeks (Part I)
Options
Greeks (Part II)
Options
Trading Strategies
Options
Managing an Option Portfolio

Interest rate options
Caps & Floors - An Introduction
Caps & Floors – Pricing
Caps & Floors - Chooser & Double-Strike Structures
Swaptions
Callable Bonds
Bermudan Swaptions
Interest Rate Volatility
Options - Managing an Interest Rate Option Book

Exotic options
Options
Exotic Options
Options
Barrier Options
Options
Average Rate Options
Options
Basket & Spread Options
An Introduction
Options
Basket Options
Evaluation & Evolution

Interest rate & currency swap fundamentals
Swaps – Applications
Swaps - Applications for Corporates
Swaps - Applications for Institutional Investors
Swaps - Pricing & Valuation (Part I)
Swaps - Pricing & Valuation (Part II)
Swaps - Credit Exposure
Swaps - Documentation & Settlement
Swaps - Book Management

Interest rate & currency swap structures
Swaps
Currency Swaps
Swaps
In
Arrears Swaps
Swaps
Constant Maturity Swaps
Swaps
Forward, Amortizing & Zero
Coupon Swaps
Swaps
Asset Swaps
An Introduction
Swaps
Asset Swaps – Pricing
Swaps
Differential Swaps
Swaps
Overnight Indexed Swaps

Equity derivatives
Equity Derivatives - An Introduction
Equity Derivatives – Types
Convertibles - An Introduction
Convertibles - Introduction to Convertible Valuation
Warrants - An Introduction
Warrants - Pricing
Equity Derivatives - Equity Index Swaps
Credit Derivatives
Credit Derivatives
An Introduction
Credit Derivatives
Types

Credit Derivatives
Regulation & Documentation
Credit Derivatives
Uses & Applications
Credit Derivatives
Pricing Methods
Credit Derivatives
Credit Default Swaps
Credit Derivatives
Credit Default Swap Valuation
Credit Derivatives
Total Rate of Return Swaps
Credit Derivatives
Credit
Linked Notes
Credit Derivatives
Credit Spread Options
Credit Derivatives
Basket Default Swaps
Credit Derivatives
Synthetic CDOs
Credit Derivatives
Capital Structure Arbitrage
Credit Derivatives
CDS Indexes
Securitization
Securitization
An Introduction
Securitization
Mortgage
Backed Securities (MBS)

Securitization
European Mortgage
Backed Securities
Securitization
Commercial Mortgage
Backed Securities
Securitization
Asset
Backed Securities (ABS)
Securitization
Credit Card ABS
Securitization
CDOs
An Introduction
Securitization
CDOs
Structures & Ratings

Structured Derivative notes & swaps
Range Accrual Structures
Inverse FRNs
Capped & Collared FRNs
Trigger Structures
Power Reverse Dual Currency (PRDC) Notes
Target Redemption Notes (TARNs)
CMS Option Structures

Corporate Finance
Corporate Finance - An Introduction
Corporate Finance - Measuring Business
Performance - Free Cash Flow
Corporate Finance - Measuring Business
Performance - Economic Profit
Corporate Finance - Cost of Capital
Corporate Finance - Capital Budgeting Dividend Policy
Mergers & Acquisitions
Corporate Finance - Acquisition Analysis

Accounting
Accounting - An Introduction
Analysis of the Balance Sheet
Analysis of the Income Statement
Analysis of the Cash Flow Statement
Understanding Financial Reports
Accounting Basics for Finance Professionals

Corporate Valuation
Corporate Valuation - An Overview
Corporate Valuation - Public Comparables Analysis
Corporate Valuation - Acquisition Comparables Analysis
Corporate Valuation - Discounted Cash Flow (DCF) Analysis
Corporate Valuation - Merger Consequences Analysis
Corporate Valuation - Leveraged Buyout (LBO) Analysis


Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi