Thư viện kỹ năng Quản lý Lãnh đạo


Với mỗi tổ chức, doanh nghiệp thì người quản lý là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và dẫn dắt tổ chức đi lên. Lãnh đạo là một nghệ thuật, một nhiệm vụ chứ không phải chức vụ hay một cái ghế. Song triết lý đơn giản đó không phải nhà lãnh đạo nào cũng hiểu thấu đáo. Thay đổi phương thức lãnh đạo và quản lý trong một thế giới hội nhập để xây dựng một doanh nghiệp trường tồn hay giữ cách thức quản lý truyền thống để tổ chức của mình không bị "bật bãi" là một câu hỏi lớn của chủ doanh nghiệp.

Do đó, bên cạnh thư viện kỹ năng mềm cơ bản như kinh doanh, tài chính, nhân sự, hay quản lý văn phòng, … thì để đáp ứng được nhu cầu của đại đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay về các kỹ năng Quản lý Lãnh đạo, GT&T còn cung cấp thư viện kỹ năng Quản lý Lãnh đạo với nội dung phong phú, sát thực, có tính ứng dụng cao, được các doanh nghiệp tiên tiến ghi nhận. Mục đích của các chương trình học là giúp cho học viên thay đổi nhận thức về lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao khả năng xây dựng chiến lược cho tổ chức, khả năng điều hành và động viên, khích lệ nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty


Management Curriculum

Effectively Managing Top Performers

Advanced Management Skills

Moving into Management

Crucial Skills for Tomorrow's Managers

Problem Performance Management

Using Change Process to Support Employees

Effective Delegation

Facilitating Successfully

Coaching with Confidence

The Essentials of Mentoring

Appraising Performance

Managing Organizational Change

Business Coaching Essentials

Moving from Technical Professional to Management

360-Degree Performance Appraisal

The Fundamentals of Business Crises Management

Managing Technical Professionals

Managing Contractors and Temporary Employees

Leadership Curriculum

Moving from Management to Leadership

Leadership Essentials

Business Execution

Leading the Workforce Generations

Succession Planning for Business Environment


Họ tên và Email
Nội dung câu hỏi